ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI

Titlul proiectului: Construim împreună viitorul Comunei Stulpicani

Beneficiar: Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

Cod proiect: 151044

Asociația „INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT SOCIAL BUCOVINA” in parteneriat cu ASOCIATIA „PREGO”, implementeză proiectul Construim împreună viitorul Comunei Stulpicani, proiect selectat în cadrul cererii de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local pentru pentru Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Scopul proiectului/obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea calitatii administratiei publice locale din comuna Stulpicani prin introducerea unor standarde comune care asigura optimizarea proceselor orientate catre beneficiari.

Obiectivul general realizarea unui mecanism de facilitare a consultarii si participarii cetatenilor in procesele de decizionale care vizeaza dezvoltarea locala contribuind astfel la cresterea calitatii actului administrativ in sensul in care se procedeaza la realizarea de politici publice bazate pe evidente si pe implicarea cetatenilor.

Obiectiv specific 1: Cresterea capacitatii societatii civile de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local prin includerea in cursuri de formare profesionala a 40 de cetateni (reprezentanti ai ong-urilor, parteneri sociali, alesi locali), din comuna Stulpicani.

Obiectiv specific 2: Cresterea calitatii administratiei publice in comuna Stulpicani prin dezvoltarea unui mecanism comun de consultare si integrare a cetatenilor in procesul decizional, mecanism care va integra un set de proceduri standard specifice, un instrument IT de tip platforma online precum si minim 5 parteneriate care vor functiona cel putin 6 luni de la finalizarea proiectului.

Rezultatele așteptate / finale în urma implementării proiectului

Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local prin:

Realizarea a 5 parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale care sunt funcționale la 6 luni după finalizarea proiectelor

40 de participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care au fost certificați la încetarea calității de participant la formare

Stabilirea unui mecanism comun de consultare si integrare a cetatenilor in procesul decizional

Valoare totală a proiectului: 424.859 ron

Valoare cofinanțare UE: 416.361,82 ron

Contribuția solicitantului: 8.497,18 ron

Data începerii proiectului: 02.08.2022

Data finalizării proiectului: 01.08.2023

Principii ce guvernează prezenta procedură

 • egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul ocupării, nefăcând nici o deosebire, excludere, restricție sau preferințe, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată
 • legalitate
 • transparență
 • profesionalism
 • operativitate
 • eficienta utilizarii fondurilor.
 1. Obiectul procedurii de selecție

În vederea implementării proiectului se vor selecta următorii experți:

 1. Manager proiect

Atribuții

Raspunde de indeplinirea obiectivelor proiectului, de respectarea termenelor, inclusiv de persoanele implicate si de resursele alocate, in asa fel incat rezultatele muncii pe proiect sa fie optime.

Raspunde de planificarea, evaluarea/diagnosticul stadiului proiectelor, informarea si documentarea, supravegherea si realizarea activitatilor. Are functia de coordonare si conducere a membrilor echipei de proiect, raspunde de masurile de asigurare a calitatii proiectelor si de informarea si pregatirea deciziilor echipei de conducere a proiectelor. Coordoneaza, organizeaza, supervizeaza, aproba activitatile proiectelor, atributiile expertilor,documentele rezultate din activitati; coordoneaza raportarea pe proiecte; realizeaza dosarele CR; elaboreaza raportul tehnic si financiar al activitatilor pentru cererile de rambursare; Reprezinta proiectul in relatiile cu tertii; Initiaza diferite sedinþe tematice relevante ale proiectelor; elaboreaza si actualizeaza metodologiile si procedurile proiectului

Condiții de îndeplinit: să fi avut atribuții în domeniul în care urmează să acționeze proiectul propus spre finanțare, cel puțin 6 luni, preferabil, sau să fi deținut orice poziție într-un proiect cu finanțare din fonduri europene, cel puțin 1 an sau să fie absolvent cu diplomă al unui curs autorizat ANC sau echivalent, pentru ocupația Manager de proiect sau absolvent cu diplomă al unui program studii universitare de licență (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) sau studii universitare de master sau postuniversitare, acreditat sau autorizat să funcționeze provizoriu, în care să fi studiat cel puțin un semestru disciplina management de proiect.

Aspecte privind depunerea dosarelor de candidatură

 • Un candidat poate opta pentru unul sau mai multe posturi prezentate în anunțul de selecție.
 • Pentru fiecare opțiune trebuie depus câte un dosar de selecție astfel că în situația în care un candidat optează pentru două posturi diferite trebuie să realizeze două dosare de candidatură, câte unul pentru fiecare post.
 • Fiecare dosar de candidatură va fi înregistrat și va fi tratat și evaluat distinct.
 • Conform procedurii de selecție se va evalua dosarul de candidatură și modalitatea în care aceasta îndeplinește cerințele specifice fiecărui post
 • Toate documentele vor fi realizate și prezentate în limba română
 • Procesul de selecție asigura respectarea în totalitate a principiului egalitate de șanse și nediscriminare

Conținutul dosarului de canditatură

Fiecare dosar de candidatură va integra următoarele documente:

 • CV în format Europass în care este menționată denumirea postului pentru care se aplică dosarul de candidatură
 • Documente justificative (contracte de muncă, adeverințe, etc) care atestă îndeplinirea cerințelor specifice postului

Etape procesului de selecție

 1. Verificarea administrativă a dosarului de candidatură

Verificarea administrativă presupune identificarea documentelor solicitate prin prezentul anunț de intenție respectiv CV și documentele justificative aferente.

Rezultatele verificării administrative vizează mențiunea admis sau respins pentru fiecare dosar depus.

Candidații declarați respinși pot formula și înainte o contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data luării la cunoștință a rezultatului.

 1. Verificarea tehnică a dosarului de candidatură

Verificarea tehnică a dosarului de selecție presupune verificarea fiecărui criteriu de selecție menționat mai jos prin identificarea și analizarea documentelor justificative regăsite în dosarul de candidatură și care asigură legătura directă cu respectivul criteriu.

Denumire post: Manager proiect

 1. Experiență anterioară în management de proiect minim 6 luni – 20 puncte
 2. Experiență într-un proiect cu finanțare europeană cel puțin 1 an – 10 puncte
 3. Absolvent curs ANC în ocupația manager de proiect – 10 puncte
 4. Absolvent studii superioare – licență sau master în domeniul managementului – 30 puncte
 5. Absolvent studii superioare – licență sau master – în care s-a studiat disciplina de management– 20 puncte
 6. Absolvent program studii universitare – licență – 10 puncte

Total 100 puncte

Criteriul de selecție – punctajul cel mai mare

In situația existenței unui punctaj egal departajarea se face în funcție de punctajul cel mai mare obținut în funcție de următoarele criterii, în această ordine:

 • Absolvent studii superioare – licență în domeniul managementului
 • Experiență anterioară în management de proiect minim 6 luni 
 • Experiență într-un proiect cu finanțare europeană cel puțin 1 an
 •  

Calendarul procesului de selecție

22.12.2022 – termenul limită pentru depunerea candidaturilor

28.12.2022 – verificarea administrativă a dosarelor

28.12.2022 – comunicarea rezulatelor și depunerea contestațiilor cu privire la verificarea administrativă a dosarelor

30.12.2022 – verificarea tehnică a dosarelor

30.12.2022 – comunicarea rezultatelor și depunere contestațiilor cu privire la verificarea tehnică a dosarelor

30.12.2022 –  comunicare rezultat final proces de selecție

Aspecte juridice

Fiecare persoană declarată câștigătoare va beneficia de un contract de muncă realizat în conformitate cu prevederile cererii de finanțare.

Informații cu privire la caracteristicile contractului individual de muncă se pot obține de la managerul de proiect.

Candidatul selectat va beneficia de instructaj cu privire la sănătatea și securitatea în muncă în prima zi de lucru.

Informații privind modalitățile de depunere o dosarelor de înscriere

Dosarele de candidatură se vor depune în format fizic la adresa str. Zamca nr. 17, Suceava, Jud. Suceava, sediul Asociației Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina.

Dosarele de candidatură se vor transmite în format  electronic la adresa de info@bucovinainstitute. In situația în care candidatul a transmis dosarul de candidatură în format electronic, acesta va trebui depus în original în situația în care va fi declarat câștigător.

Informații suplimentare cu privire la prezenta procedură de selecție se pot obține de la adresa de email info@bucovinainstitute.org, telefon 0230524128.

Orice modificare cu privire la anunțul de selecție se va realiza prin erată la prezentul cu anunț, cu aprobarea expresă a managerului de proiect.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate se realizează cu respectarea legislației în vigoare referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.